Privacyverklaring Sollicitanten

Wanneer je solliciteert op een vacature van De Nederlandse Obesitas Kliniek B.V. (NOK) zullen wij de door jou verstrekte gegevens met jouw toestemming verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval dat NOK jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. In het geval van acceptatie van het aanbod zullen jouw gegevens worden gebruikt om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden. NOK maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking). Ook verwerkt NOK de gegevens niet buiten de Europese Unie. Wel kan NOK gebruik maken van externe partijen tijdens de sollicitatieprocedure voor bijvoorbeeld assessments. In deze privacyverklaring informeert NOK je over diverse onderwerpen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Gegevens organisatie Naam: De Nederlandse Obesitas Kliniek B.V. Postadres: Postbus 601, 3700 AP Zeist Als je vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van een van jouw individuele rechten, kun je contact opnemen met onze privacy-contactpersoon. Gegevens Data Privacy Officer NOK heeft een functionaris aangesteld die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U kunt met deze functionaris contact opnemen via: Klachtenfunctionaris Gegevensbescherming Postbus 601 3700 AP Zeist 030 – 698 60 90 gegevensbescherming@obesitaskliniek.nl

Doeleinden verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen door jou aan NOK, of aan een aan NOK verbonden persoon, worden verstrekt via LinkedIn of via een e-mail, welke vervolgens verwerkt worden in onze recruitmenttool Recruitee. Hierbij worden onder andere je NAW-, opleidingsgegevens, CV en contactgegevens verstrekt. NOK kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor onder andere de volgende doeleinden:
  • het leggen en onderhouden van contact (per post, telefonisch, per e-mail);
  • het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
  • het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
  • het doorlopen van de fase voorafgaand aan het contract en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst.
NOK verwerkt de verkregen persoonsgegevens o.a. voor bovenstaande doeleinden. Als NOK voornemens is jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal NOK contact met je opnemen om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met je zullen worden gedeeld.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

NOK wisselt jouw persoonsgegevens uit met anderen. Dit betreft de volgende partners:
  • collega’s intern indien betrokken bij de sollicitatieprocedure;
  • andere organisaties waar referentie en/of VOG checks worden gedaan;
  • de online recruitmenttool Recruitee.
Indien een van bovengenoemde partijen de rol van ‘verwerker’ heeft, zal NOK met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen. Als je algemene informatieverzoeken doen en/of vragen stelt, dan bewaart NOK jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier werken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen jouw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd. Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor NOK, dan bewaart NOK jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Sollicitatiegegevens worden na 4 weken nadat er geen contact meer heeft plaatsgevonden verwijderd uit Recruitee en e-mail. Een uitzondering hierop volgt als je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer op te slaan. Dan bewaren we deze maximaal 1 jaar. In het geval van klachten of geschillen over het contract of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen.

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je als sollicitant diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
  • het recht op inzage en kopie, rectificatie of wissen;
  • het recht op beperking van, of bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Binnen een maand nadat NOK een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal NOK je informeren. Daarbij zal NOK aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg te geven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan NOK de reactietermijn verlengen. NOK zal in dat geval binnen één maand aan je kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Indienen klacht bij de toezichthouder

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van NOK, een klacht hebt over de wijze waarop NOK jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Je kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld op 01-12-2019 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.